فعلی

دومین هفته طراحی کیش

دومین هفته طراحی کیش 
نمایشگاه خط تهِ خط

2 تا 8 تیر 
گالری میکا 
گالری هنرهای معاصر 

 


آینده

نمایشگاه خوشنویسی

آنلاین 

نمایشگاه خوشنویسی 
کیوان سهرابی 

10 تا 16 تیر 


گذشته