تکرار و تکرار 

نمایشگاه آثار نقاشی 

مژگان قدوسی / آذرمیدخت الهی