دومین هفته طراحی کیش / خط تهِ خط

2 تا تیر

نمایشگاه خوشنویسی / کیوان سهرابی

10 تا 16 تیر